REKRUTACJA 2024/25         

PEDAGOG SZKOLNY i PEDAGOG SPECJALNY

mgr Joanna Puchowska

mgr Barbara Śledź


zapraszają do sali 128

 

więcej informacji 52 334 84 82

  

Zapewniamy dyskrecję i przyjazną atmosferę podczas spotkań.
Pedagog szkolny służy pomocą psychologiczno-pedagogiczną w zakresie:
• rozpoznawania indywidualnych potrzeb uczniów,
• analizowania przyczyn niepowodzeń szkolnych,
• określania form i sposobów udzielania pomocy uczniom wybitnie zdolnym i
z niepowodzeniami szkolnymi,
• działań na rzecz opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej,
• profilaktyki  uzależnień i niedostosowania społecznego,
• przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
• rozwiązywania konfliktów interpersonalnych  i radzenia sobie w sytuacjach trudnych,
• pedagogizacji rodziców,
• indywidualnej pracy z uczniem mającym problem,
• indywidualnego doradztwa uczniom, ich rodzicom oraz opiekunom prawnym  a także wychowawcom i nauczycielom.