REKRUTACJA 2024/25         

Deklaracja Dostępności dla strony internetowej www.zsliatuchola.pl

Zespół Szkół Licealnych i Agrotechnicznych im. Leona Janty-Połczyńskiego w Tucholi zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespołu Szkół Licealnych i Agrotechnicznych im. Leona Janty-Połczyńskiego.

  • Data publikacji strony internetowej: 2000-09-01.
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-03-31.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-12-18.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Anna Andrearczyk, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 523348483. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Dostępność architektoniczna.

Siedziba Zespołu Szkół Licealnych i Agrotechnicznych im. Leona Janty- Połczyńskiego w Tucholi jest wykorzystana na podstawie umowy użyczenia od Technikum Leśnego w Tucholi ( w budynku znajdują się dwie szkoły) Budynek położony jest równolegle do ulicy Nowodworskiego.

1. Opis dostępności wejść do budynków: Do budynku prowadzi sześć wejść: nr 1 (wejście główne) od ulicy Nowodworskiego, nr 2 i 3 wejścia boczne od ulicy Nowodworskiego oraz nr 4, 5 i 6 od strony dziedzińca. Jedno wejście (4) od strony ul. Nowodworskiego posiada podjazd dla wózków, pozostałe wejścia nie posiadają ich.

2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind Budynek posiada kondygnacje: piwnica, parter, klatka schodowa (prawe skrzydło), II piętro, III piętro. 
W piwnicy budynku zlokalizowane są pomieszczenia: toalety. W prawym skrzydle zlokalizowane są pomieszczenia: parter - gabinet dyrektora, kadry kierowniczej, pokój nauczycielski, sekretariat, toaleta, I piętro prawe skrzydło - sekretariat, sale lekcyjne, toaleta. Na II piętrze budynku zlokalizowane są pomieszczenia: pedagoga, sale lekcyjne, toaleta, aula Na III piętrze budynku zlokalizowane są pomieszczenia: sale lekcyjne Wszystkie te pomieszczenia są dostępne dla osób poruszających się na wózku. Kondygnacje połączone są jedynie schodami, które nie są dostosowane do potrzeb osób poruszających się na wózkach.

3. Opis dostosowań (pochylnie, platformy, informacja głosowa, pętle indukcyjne): szkoła nie dysponuje pochylniami, platformami, informacją głosową, pętlami komunikacyjnymi.

4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych: Szkoła dysponuje ogólne dostępnym parkingiem.

5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym: do budynku szkoły jest możliwość wejścia osoby z psem przewodnikiem/asystującym.