REKRUTACJA 2024/25         

Posiadacz dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik agrobiznesu potrafi:
- projektować, organizować i prowadzić działalność gospodarczą w agrobiznesie,
- oceniać jakość użytkową podstawowych produktów rolniczych i spożywczych oraz środków do produkcji rolniczej,
- opracowywać biznesplan i plan marketingowy,
- stosować strategie marketingowe związaną z działalnością gospodarczą w agrobiznesie,
- prowadzić rachunkowość związaną z agrobiznesem oraz obliczać koszty i dochody działalności gospodarczej,
- sporządzać podstawowe dokumenty związane z działalnością przedsiębiorstwa,
- planować technologie produkcji roślinnej i zwierzęcej oraz przetwórstwa surowców roślinnych i zwierzęcych,
- zapobiegać powstawaniu szkód ekologicznych związanych z produkcją rolniczą i przetwórstwem spożywczym,
- organizować pracę zespołu pracowników oraz zarządzać przedsiębiorstwem,
- stosować zasady, reguły i normy optymalizacji warunków wykonywania pracy,
- przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska, ochrony przeciwpożarowej i bezpieczeństwa zdrowotnego żywności podczas wykonywania zadań zawodowych,
- przestrzegać przepisów o ochronie zwierząt i przepisów o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych oraz mięsa,
- udzielać pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy.

ZAWODY, DO WYKONYWANIA KTÓRYCH UPOWAŻNIONY JEST POSIADACZ DYPLOMU:

 technik agrobiznesu, organizator agrobiznesu, asystent rachunkowości, uprawnienia do przejęcia gospodarstwa, prawo jazdy kategorii B

Praktyka zawodowa: 2 tygodnie w klasie II, 2 tygodnie w klasie III, 4 tygodnie w klasie IV.