REKRUTACJA 2024/25         

Na zajęciach edukacyjnych uczniowie poznają różne techniki rysunkowe, rodzaje grafiki i projektu. Młodzież korzysta z dostępnych technik komputerowych. Zdobywa wiedzę dotyczącą stylów architektonicznych i ogrodowych. Uczniowie rozróżniają i klasyfikują rodzaje krajobrazu. Uczą się tworzyć kompozycje ogrodowe uwzględniające efekty plastyczne i przestrzenne pożądane przez przyszłego użytkownika. Poznają zasady kształtowania krajobrazu w różnych epokach historycznych oraz ich przykłady w Polsce i na świecie. Nabywają umiejętności doboru roślin do elementów przestrzennych w projektach ogrodów. Poznają zakres kompetencji Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody, Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i Miejskiego Architekta Krajobrazu. Młodzież analizuje kompozycje współczesnych ogrodów, terenów zieleni w Polsce i na świecie.

Uczniowie odbywają ćwiczenia praktyczne, biorą udział w plenerach, wykonują eksperymenty projektowe i zwiedzają obiekty ogrodowe z różnych epok i miejsc świata.

 

Posiadacz dyplomu potwiedzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik architektury krajobrazu potrafi:

- posługiwać się dokumentacją techniczną, normami, katalogami i instrukcjami obsługi maszyn i urządzeń,

- rozpoznawać i dobierać rośliny ozdobne z uwzględnieniem ich właściwości biologicznych, wymagań środowiskowych i wartości użytkowych,

- użytkować maszyny i urządzenia stosowane w zagospodarowywaniu i pielęgnacji terenów zieleni,

- planować i wykonywać prace związane z urządzaniem, pielęgnacją i konserwacja terenów zieleni,

- organizować i wykonywać prace konserwacyjne obiektów małej architektury karjobrazu,

- stosować rózne formy działań marketingowych,

- wykonywać przedmiary i obmiary robót, sporządzać kosztorysy oraz przygotowywać oferty przetargowe,

- stosować przepisy prawa w zakresie planowania przestrzennego,

- przestrzegać przepisów bhp, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska podczas wykonywania zadań zawodowych,

- udzielać pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy.

 

ZAWODY, DO WYKONYWANIA KTÓRYCH UPOWAŻNIONY JEST POSIADACZ DYPLOMU:

technik architektury krajobrazu, ogrodnik szkółkarz, ogrodnik terenów zieleni, chirurg pielęgnacji drzew, prawo jazdy kat. T.

 

Praktyka zawodowa: 2 tygodnie w klasie II, 2 tygodnie w klasie III, 4 tygodnie w klasie IV.