REKRUTACJA 2024/25         

Posiadacz dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik ekonomista:

 • stosuje zasady zarządzania zasobami rzeczowymi, finansowymi i ludzkimi oraz różne formy działań marketingowych,
 • oblicza, interpretuje miary statystyczne oraz przetwarza wyniki, sporządza typowe dokumenty i sprawozdania dotyczące funkcjonowania przedsiębiorstw, produkcji, sprzedaży i usług,
 • posługuje się technicznymi środkami biurowymi,
 • ewidencjonuje i analizuje operacje gospodarcze,
 • prowadzi rozliczenia finansowe z budżetem, Urzędem Skarbowym, instytucjami ubezpieczeniowymi, bankami i innymi jednostkami organizacyjnymi,
 • prowadzi korespondencję w sprawach osobowych, finansowych i handlowych,
 • sporządza plany działania jednostki operacyjnej,
 • oblicza wskaźniki efektywności działalności jednostki organizacyjnej,
 • organizuje procesy logistyczne w jednostce organizacyjnej,
 • przestrzega przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska podczas wykonywania zadań zawodowych,
 • stosuje przepisy prawa w zakresie wykonywanych zadań zawodowych.

ZAWODY, DO WYKONYWANIA KTÓRYCH UPOWAŻNIONY JEST POSIADACZ DYPLOMU:

technik ekonomista, urzędnik podatkowy, urzędnik ubezpieczeń społecznych, sekretarka, agent celny, spedytor, pośrednik pracy.

Praktyka zawodowa: 2 tygodnie w klasie II, 2 tygodnie w klasie III, 4 tygodnie w klasie IV.