RODO

1) Informacje dotyczące Administratora:
Administratorem Państwa danych osobowych jest Zespół Szkół Licealnych i Agrotechnicznych im. Leona Janty-Połczyńskiego z siedzibą w Tucholi, przy ul. Nowodworskiego 9-13, (89-500) tel.52 3348483, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2) Informacje dotyczące Inspektora Ochrony Danych:
Administrator powołał inspektora ochrony danych, Pana Tomasz Jutrowski, z którym można się kontaktować poprzez adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub tel. 500438300.


3) Cel przetwarzania Państwa danych oraz podstawa prawna.
Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie przepisów prawa w związku z wypełnianiem przez szkołę zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz działaniami związanymi z promocją szkoły, poprzez udostępnianie informacji o organizowanych wydarzeniach oraz osiągnięciach naszych uczniów . Jeżeli będziemy chcieli przetwarzać dane osobowe w innym celu poprosimy Państwa o zgodę .


4) Komu przekazujemy Państwa dane.
Państwa dane mogą być udostępniane innym podmiotom publicznym upoważnionym do tego, na mocy obowiązujących przepisów prawa oraz podmiotom, z którymi administrator zawarł stosowne umowy np. na usługi informatyczne lub księgowe czy konserwacje i naprawę monitoringu. Z zastrzeżeniem jednak, że dane przetwarzane będą tylko w zakresie niezbędnym do realizacji umowy bez możliwości wykorzystania ich w innych celach.


5) Okres przechowywania danych.
Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres przewidziany przepisami prawa, kategoriami archiwalnej dokumentacji wynikającymi z jednolitego rzeczowego wykazów akt lub w przypadku udzielenia zgody, przez okres w niej wskazany.


6) Posiadają Państwo uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych.
Prawo do:
• dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania,
• usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania,
• przenoszenia danych,
• cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
• wniesienia skargi do PUODO, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
Mają Państwo prawo wniesienia sprzeciwu.

7) Obowiązek podania danych.
Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym w przypadku realizacji celów określonych w przepisach prawa. Jesteście Państwo zobowiązani do ich podania a konsekwencją niepodania danych byłby brak możliwości edukacji dziecka w naszej szkole. W przypadku przetwarzania danych na podstawie Państwa zgody podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizowania celu wskazanego w zgodzie.
Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.


Monitoring - Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.1) informuję, iż:


1 Administratorem Państwa danych osobowych jest Zespół Szkół Licealnych i Agrotechnicznych im. Leona Janty-Połczyńskiego z siedzibą w Tucholi przy ul. Nowodworskiego 9, 89- 500, tel. 52 3348483, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


2 Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym kontakt możliwy jest pod adresem e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie pod nr tel. 500438300.


3 Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników oraz ochrony mienia na podstawie art. 6 ust 1 pkt c2) oraz e3) w/w rozporządzenia.


4 Monitoring obejmuje wejście główne do szkoły, wejście boczne – skrzydło prawe, wejście boczne od „podwórza pod lipami”, teren wewnątrz budynku tj. korytarz przy Sali 205 ( II piętro), korytarz II piętro, korytarz III piętro, korytarz przy sekretariacie uczniowskim, korytarz przy sekretariacie szkoły.


5 Odbiorcą Państwa danych osobowych będą upoważnieni pracownicy administratora oraz organy publiczne uprawnione na mocy przepisów prawa.


6 Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 1 miesiąca


7 Posiadają Państwo prawo do:
• dostępu do treści swoich danych
• usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych,


8 Mają Państwo prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.


9 Mają Państwo również prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
1) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L Nr 119, s.1)
2) Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążący na administratorze - Art. 108a ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2019r. poz. 1148) oraz art. 222 § 9 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy (Dz.U. z 2019r. poz.1040).
3) Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.