REKRUTACJA 2024/25         

RODO

1) Informacje dotyczące Administratora:
Administratorem Państwa danych osobowych jest Zespół Szkół Licealnych i Agrotechnicznych im. Leona Janty-Połczyńskiego z siedzibą w Tucholi, przy ul. Nowodworskiego 9-13, (89-500) tel.52 3348483, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2) Informacje dotyczące Inspektora Ochrony Danych:
Administrator powołał inspektora ochrony danych, Pana Tomasz Jutrowski, z którym można się kontaktować poprzez adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub tel. 500438300.


3) Cel przetwarzania Państwa danych oraz podstawa prawna.
Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie przepisów prawa w związku z wypełnianiem przez szkołę zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz działaniami związanymi z promocją szkoły, poprzez udostępnianie informacji o organizowanych wydarzeniach oraz osiągnięciach naszych uczniów . Jeżeli będziemy chcieli przetwarzać dane osobowe w innym celu poprosimy Państwa o zgodę .


4) Komu przekazujemy Państwa dane.
Państwa dane mogą być udostępniane innym podmiotom publicznym upoważnionym do tego, na mocy obowiązujących przepisów prawa oraz podmiotom, z którymi administrator zawarł stosowne umowy np. na usługi informatyczne lub księgowe czy konserwacje i naprawę monitoringu. Z zastrzeżeniem jednak, że dane przetwarzane będą tylko w zakresie niezbędnym do realizacji umowy bez możliwości wykorzystania ich w innych celach.


5) Okres przechowywania danych.
Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres przewidziany przepisami prawa, kategoriami archiwalnej dokumentacji wynikającymi z jednolitego rzeczowego wykazów akt lub w przypadku udzielenia zgody, przez okres w niej wskazany.


6) Posiadają Państwo uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych.
Prawo do:
• dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania,
• usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania,
• przenoszenia danych,
• cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
• wniesienia skargi do PUODO, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
Mają Państwo prawo wniesienia sprzeciwu.

7) Obowiązek podania danych.
Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym w przypadku realizacji celów określonych w przepisach prawa. Jesteście Państwo zobowiązani do ich podania a konsekwencją niepodania danych byłby brak możliwości edukacji dziecka w naszej szkole. W przypadku przetwarzania danych na podstawie Państwa zgody podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizowania celu wskazanego w zgodzie.
Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.


Monitoring - Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.1) informuję, iż:


1 Administratorem Państwa danych osobowych jest Zespół Szkół Licealnych i Agrotechnicznych im. Leona Janty-Połczyńskiego z siedzibą w Tucholi przy ul. Nowodworskiego 9, 89- 500, tel. 52 3348483, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


2 Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym kontakt możliwy jest pod adresem e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie pod nr tel. 500438300.


3 Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników oraz ochrony mienia na podstawie art. 6 ust 1 pkt c2) oraz e3) w/w rozporządzenia.


4 Monitoring obejmuje wejście główne do szkoły, wejście boczne – skrzydło prawe, wejście boczne od „podwórza pod lipami”, teren wewnątrz budynku tj. korytarz przy Sali 205 ( II piętro), korytarz II piętro, korytarz III piętro, korytarz przy sekretariacie uczniowskim, korytarz przy sekretariacie szkoły.


5 Odbiorcą Państwa danych osobowych będą upoważnieni pracownicy administratora oraz organy publiczne uprawnione na mocy przepisów prawa.


6 Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 1 miesiąca


7 Posiadają Państwo prawo do:
• dostępu do treści swoich danych
• usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych,


8 Mają Państwo prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.


9 Mają Państwo również prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
1) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L Nr 119, s.1)
2) Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążący na administratorze - Art. 108a ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2019r. poz. 1148) oraz art. 222 § 9 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy (Dz.U. z 2019r. poz.1040).
3) Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

 

Klauzula informacyjna dla użytkowników Fanpage na Facebooku

Zgodnie z art. 13 i 14 rozporządzenia PEiR (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia od dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) "RODO", informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Zespół Szkół Licealnych i Agrotechnicznych z siedzibą w Tucholi przy ul. Nowodworskiego 9-13 89-500 Tuchola, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 523348483
 2. W sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych przez Administratora można kontaktować się z wykorzystaniem powyższych danych lub z wyznaczonym u Administratora inspektorem ochrony danych na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Przetwarzanie jest realizowane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), jakim jest prowadzenie strony - fanpage’a placówki w celach: promocji działań i osiągnięć oraz budowania społeczności a także w celu prowadzenia komunikacji, w szczególności odpowiedzi na reakcje, komentarze oraz prywatne wiadomości. Dane mogą być również przetwarzane na podstawie udzielanej zgody – art. 6 ust. 1 lit. a RODO - w zakresie i celu określonym w treści zgody i przez okres do jej wycofania. Ponadto w celach statystycznych oraz reklamowych realizowanych za pośrednictwem narzędzi dostarczanych przez aplikację Facebook. Kategorie osób, których dane są przetwarzane: osoby, które dokonały subskrypcji poprzez kliknięcie ikony ,,Lubię to”, lub ,,Obserwuj”, opublikowały swój komentarz pod którymkolwiek z postów zamieszczonych na naszym fanpage’ u. Osoby, które udzieliły zgody na przetwarzanie danych osobowych (wizerunku, imienia, nazwiska).
 4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty, które uprawnione są do ich otrzymania na mocy przepisów prawa. Ponadto Państwa dane są udostępniane Meta Platforms Ireland Limited (informacja szczegółowa poniżej).
 5. Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu wyrażenia sprzeciwu lub ustania celów przetwarzania a w przypadku przetwarzania na podstawie zgody do czasu jej odwołania.
 6. Posiada Państwo prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także ich sprostowania (poprawiania). Przysługuje Państwu także prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także sprzeciwu na przetwarzanie, przy czym przysługuje ono jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne, prawne podstawy przetwarzania.
 7. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi na realizowane przez Administratora przetwarzanie Państwa danych do Prezesa UODO (uodo.gov.pl).
 8. Podanie danych jest dobrowolne i następuje poprzez korzystanie z Fanpage Administratora.

Informacja o współadministrowaniu danych z Meta Platforms Ireland Limited

 1. Administrator i Meta Platforms Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Irlandia) są wspólnymi administratorami Państwa danych zgodnie z artykułem 26 RODO w zakresie przetwarzania danych do celów statystycznych oraz reklamowych.
 2. Współadministrowanie obejmuje zbiorczą analizę danych w celu wyświetlania statystyk aktywności użytkowników Fanpage Administratora.
 3. Zakres odpowiedzialności Meta Platforms Ireland za przetwarzanie Państwa danych we wskazanych celach:
 • posiadanie podstawy prawnej dla przetwarzania danych na potrzeby statystyk strony;
 • zapewnienie realizacji praw osób, których dane dotyczą;
 • zgłaszanie naruszeń do organu nadzorczego oraz zawiadamianie, osób których dotyczyło naruszenie o zdarzeniu;
 • zapewnienie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w celu zapewnienia bezpieczeństwa Państwa danych.
 1. Zakres odpowiedzialności Administratora za przetwarzanie Państwa danych:
 • posiadanie podstawy prawnej do przetwarzania danych;
 • zrealizowanie obowiązków informacyjnych w zakresie realizowanych przez Administratora celów przetwarzania.
 1. Meta Platforms Ireland udostępni zasadniczą treść załącznika dotyczącego statystyk strony osobom, których dotyczą dane (art. 26 ust. 2 RODO), za pośrednictwem danych zawartych w Informacjach o statystykach strony, do których dostęp można uzyskać ze wszystkich stron.
 2. Głównym organem nadzorczym w zakresie wspólnego przetwarzania danych jest irlandzka Komisja ds. ochrony danych (niezależnie od zapisów art. 55 ust. 2 RODO, w stosownych przypadkach).
 3. Szczegółowe informacje dotyczące wzajemnych uzgodnień pomiędzy administratorami są dostępne na stronie: <https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum>.
 4. Zasady przetwarzania Państwa danych osobowych przez Meta Platforms Ireland są dostępne na stronie: <https://www.facebook.com/privacy/explanation>.