REKRUTACJA 2024/25         

PRACOWNIK MŁODOCIANY? KTO TO TAKI?

Wakacje tuż tuż… a Ty chciałbyś zarobić  legalnie „parę groszy”. Nie masz jeszcze ukończonych 18 lat? Nic straconego! Możesz zostać zatrudniony jako pracownik młodociany przy wykonywaniu prac  lekkich.

Poniżej kilka ważnych informacji dla zainteresowanych :) 

Pracownikiem młodocianym jest osoba, która ukończyła 15 lat, a nie przekroczyła 18 lat. Zatrudnianie pracowników w wieku poniżej 15 lat, poza kilkoma wyjątkami, jest zabronione.

Wyjątki te dotyczą:

 • osób niemających 15 lat, które ukończyły ośmioletnią szkołę podstawową,
 • osób niemających 15 lat, które nie ukończyły ośmioletniej szkoły podstawowej.

Młodociany może być zatrudniony na podstawie umowy o pracę przy wykonywaniu prac lekkich. Praca lekka to taka, która:

 • nie powoduje zagrożenia dla życia, zdrowia i rozwoju psychofizycznego młodocianego,
 • nie utrudnia młodocianemu wypełniania obowiązku szkolnego,
 • niekoniecznie jest pracą sezonową czy dorywczą,
 • może mieć charakter całoroczny,
 • nie figuruje w wykazie prac wzbronionych młodocianym.

PRACODAWCA MA OBOWIĄZEK:

 • określić wykaz prac lekkich, po uzyskaniu zgody lekarza wykonującego zadania służby medycyny pracy,
 • uzyskać od właściwego inspektora pracy zatwierdzenie wykazu prac lekkich,
 • zamieścić wykaz prac lekkich w regulaminie pracy lub w innym akcie, jeżeli pracodawca nie jest obowiązany do wydania regulaminu,
 • zapoznać młodocianego z wykazem prac lekkich przed rozpoczęciem pracy,
 • ustalić wymiar i rozkład czasu pracy młodocianego,
 • przed nawiązaniem stosunku pracy uzyskać od młodocianego oświadczenie o zatrudnieniu albo o niepozostawaniu w zatrudnieniu u innego pracodawcy.

PRZYKŁADY PRAC LEKKICH:

 • zbieranie owoców (ograniczenie dźwigania ciężarów),
 • przenoszenie dokumentacji i sprzętu biurowego (ograniczenie dźwigania ciężarów),
 • pomocnicze prace biurowe, np. jako goniec,
 • prace porządkowe wokół budynków, itp.

CZAS PRACY:

 • Maksymalny tygodniowy wymiar czasu pracy w okresie odbywania zajęć szkolnych wynosi 12 godzin.
 • Norma dobowa w dniu, w którym odbywają się zajęcia szkolne, nie może przekraczać 2 godzin.
 • W okresie ferii szkolnych tygodniowy wymiar czasu pracy nie może przekraczać 35 godzin, a dobowy – 7 godzin.
 • W przypadku osób, które nie osiągnęły 16 lat, norma dobowa jest skrócona do 6 godzin.
 • Określone normy czasu pracy nie mogą zostać przekroczone także
  w przypadkach, gdy młodociany wykonuje pracę na rzecz kilku pracodawców.

Jeżeli dobowy wymiar czasu pracy młodocianego jest dłuższy niż 4,5 godziny, pracodawca jest obowiązany wprowadzić przerwę w pracy trwającą nieprzerwanie 30 minut, wliczaną do czasu pracy.

WYKONYWANIE PRACY LUB INNYCH ZAJĘĆ ZAROBKOWYCH PRZEZ DZIECKO DO UKOŃCZENIA PRZEZ NIE 16. ROKU ŻYCIA:

Jest dozwolone wyłącznie na rzecz podmiotu:

 • prowadzącego działalność kulturalną,
 • artystyczną,
 • sportową lub reklamową.

Do wniosku o wydanie zezwolenia należy dołączyć:

 • pisemną zgodę przedstawiciela ustawowego lub opiekuna dziecka,
 • opinie poradni psychologiczno-pedagogicznej dotyczącą braku przeciwwskazań do wykonywania przez dziecko pracy lub innych zajęć zarobkowych,
 • orzeczenie lekarza stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania przez dziecko pracy lub innych zajęć zarobkowych,
 • opinię dyrektora szkoły, do której dziecko uczęszcza– jeżeli dziecko podlega obowiązkowi szkolnemu.

AKTY PRAWNE:

 • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (j.t. Dz. U. z 1998 r., Nr 21, poz. 94 z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 grudnia
  2002 r. w sprawie przypadków, w których wyjątkowo jest dopuszczalne zatrudnienie młodocianych, którzy nie ukończyli gimnazjum, osób niemających 16 lat, które ukończyły gimnazjum, oraz osób niemających 16 lat, które nie ukończyły gimnazjum (Dz. U. z 2002 r., Nr 214, poz. 1808)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z 24 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac (Dz. U. z 2004 r., Nr 200, poz. 2047 z późn. zm.).

 

Źródło: www.pip.gov.pl

Szczegółowych informacji udziela: Joanna Regent