REGULAMIN WYCIECZKI

Regulamin zachowania się uczniów Zespołu Szkół Licealnych i Agrotechnicznych im. Leona Janty-Połczyńskiego w Tucholi

1. Uczestnicy wycieczki są zobowiązani do:
a) zachowywania się w sposób zdyscyplinowany i kulturalny;
b) stosowania się do poleceń, zakazów i nakazów wydawanych przez
kierownika wycieczki, opiekunów lub przewodników;
c) kulturalnego odnoszenia się do opiekunów, kolegów i innych osób.

2. Uczestnicy wycieczki:
a) przestrzegają przepisów ruchu drogowego i zachowują ostrożność na
ulicach i w innych miejscach, w których może grozić jakiekolwiek
niebezpieczeństwo;
b) nie oddalają się od grypy bez wyraźnego zezwolenia opiekuna;
c) bezwzględnie przestrzegają zakazu picia alkoholu, palenia papierosów,
zażywania środków odurzających;
d) nie śmiecą, nie niszczą zieleni, nie płoszą zwierząt;
e) dbają o czystość, ład i porządek w miejscach, w których przebywają;
f) przestrzegają godzin ciszy nocnej;
g) w miejscach noclegowych postępują zgodnie z obowiązującym tam
regulaminem;
h) podczas poruszania się po terenie leśnym należy stosować się do
następujących zasad:
- należy przestrzegać przepisów o ochronie przyrody;
- nie wolno: hałasować, płoszyć zwierząt, śmiecić, używać otwartego ognia,
dotykać dziko żyjących zwierząt, szczególnie zachowujących się
nienaturalnie;
i) podczas wyprawy w góry należy zachowywać szczególna ostrożność
i postępować zgodnie z odrębnymi przepisami;
j) w czasie marszu nie wolno wyprzedzać przewodnika, oddalać się od grupy
lub opóźniać marszu;
k) każdy z uczestników zobowiązany jest do zabrania odpowiedniego stroju,
w szczególności obuwia pozwalającego na pieszą wędrówkę w terenie oraz
okrycia chroniącego przed zmiennymi warunkami atmosferycznymi.

3. Wobec uczestników, którzy nie zastosują się do regulaminu i zasad
bezpieczeństwa, będą wyciągnięte konsekwencje zgodnie z zasadami oceniania
w Zespole Szkół Licealnych i Agrotechnicznych im. Leona Janty-
Połczyńskiego w Tucholi.

4. W przypadku naruszenia przez ucznia punktu 2c będą zawiadomieni jego
rodzice/opiekunowie prawni oraz dyrektor szkoły.

5. W razie wypadku uczestników wycieczki maja zastosowanie odpowiednio
przepisy dotyczące postępowania w razie wypadków w szkołach i placówkach
publicznych.

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie
odpowiednio przepisy Kodeksu Pracy, Statutu Szkoły, rozporządzenia Ministra
Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa
i higieny w publicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. nr 6, poz. 69)
oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 2018 r.
w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola,
szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. poz. 1055) oraz na
podstawie art. 47 ust. 1 pkt 8 ustawy z 14 grudnia 2016 r. - Prawo Oświatowe
(Dz. U. z 2018 r. poz. 996 i 1000).

7. Przed wycieczką jej pełnoletni uczestnicy potwierdzają znajomość regulaminu
podpisem na liście dołączonej do regulaminu (kierownik wycieczki zapoznaje
jej uczestników z regulaminem). W przypadku uczestników niepełnoletnich
kierownik wycieczki zapoznaje rodziców/opiekunów prawnych z regulaminem
i programem wyjazdu.

8. Regulamin wraz z załącznikami obowiązuje od dnia 01. 09. 2009 r. wraz
z późniejszymi zmianami.