REKRUTACJA 2024/25         

Historia szkoły

Udokumentowana historia istnienia klas kształcenia rolniczego w Tucholi, której spadkobiercą jest Zespół Szkół Licealnych i Agrotechnicznych, liczy już 60 lat, a kształcenie rolnicze sięga swymi korzeniami okresu zaborów. Pod zaborem pruskim obrona polskości opierała się między innymi na zatrzymaniu ziem w polskich rękach. W powiecie tucholskim zakładano w tym celu kółka rolnicze, koła gospodyń wiejskich. Ważnym wydarzeniem było zjednoczenie w 1905 roku kółek rolniczych działających na terenie zaboru pruskiego, a w dwa lata później - założenie Spółki Rolniczo - Handlowej „Rolnik”.
W okresie dwudziestolecia międzywojennego powiat tucholski był zaliczany do najbardziej rolniczych w okolicy. W 1921 roku liczba ludności wiejskiej wynosiła 87%, przeważały gospodarstwa średniej wielkości - od 5 do 50 hektarów. Nad rozwojem produkcji roślinnej i zwierzęcej czuwały oświata rolnicza, służba weterynaryjna, izby rolnicze. Działały Bank Ludowy, Spółka Parcelacyjna, Spółka Rolniczo - Handlowa „Rolnik” i kółka rolnicze oraz Uniwersytet Ludowy w Tucholi.
Wraz z rozpoczęciem II wojny światowej hitlerowcy zaczęli organizować powszechną naukę według własnych planów. Istniała wtedy w Tucholi Powiatowa Szkoła Gospodarstwa Domowego. W Szkole Rolniczej pracowało czterech nauczycieli. Za godzinę lekcyjną nauczyciel otrzymywał 3 marki. Dyrektorem szkoły był oczywiście Niemiec - Tilk.
Po wojnie kształcenie rolnicze prowadzone było najpierw w formie kursów, a od 1959 roku w szkole Przysposobienia Rolniczego. Jej siedziba znajdowała się na ostatnim piętrze Szkoły Podstawowej nr 1 w Tucholi. Nabór był bardzo duży, najczęściej tworzono dwie klasy. Zaskoczeniem może być liczba uczniów należących do poszczególnych klas, np. w roku szkolnym 1959/60 było ich aż 60 w jednej.
Obok przedmiotów ogólnokształcących w uczniowskich arkuszach widnieją następujące nazwy przedmiotów: konkursy i zajęcia praktyczne, chów i hodowla zwierząt, uprawa roślin, prowadzenie gospodarstw, ćwiczenia i zadania praktyczne, organizacja wsi i gospodarstw rolniczych. Przedmiotami nadobowiązkowymi były: krój, szycie i gospodarstwo domowe dla dziewcząt, mechanizacja rolnictwa dla chłopców. W roku szkolnym 1962/63 dla nich wprowadzono też zajęcia ze stolarstwa i ślusarstwa. Nauka w tej szkole dawała sporo dodatkowych uprawnień. Uczniowie zdobywali programowo prawo jazdy na ciągnik i motocykl.
Od 1 września 1974 roku szkoła zmieniła nazwę na Zasadniczą Szkołę Rolniczą i Zasadniczą Szkołę Ogrodniczą.
W 1975 roku, kiedy przeprowadzano remont pierwszej siedziby szkoły, przeniesiono ją do budynku na ulicy Ogrodowej 14. Nauczanie w tym miejscu trwało krótko, ponieważ już w 1978 szkoła została przeniesiona do nowej siedziby - na ulicę Świecką 89 a i weszła w skład Zespołu Szkół Mechanicznych im. gen. Karola Świerczewskiego. Tam, w roku 1981 zakończono nabór do szkoły ogrodniczej i utworzono kierunek rolnik - mechanizator. Od 1982 został wprowadzony trzyletni cykl kształcenia, wcześniej funkcjonowały klasy dwuletnie.
1 września 1994 roku powstała Zasadnicza Szkoła Rolnicza wydzielona jako samodzielna jednostka mieszcząca się w siedzibie przy ul. Przemysłowej 2. Ważnym momentem w historii szkoły było na pewno utworzenie 3- letniego Technikum Mechanizacji Rolnictwa dla Dorosłych i powstanie Zespołu Szkół Rolniczych z różnymi kierunkami kształcenia: liceum agrobiznesu, później technikum agrobiznesu, ekonomicznym, architektury krajobrazu, rolniczym,  liceami profilowanymi i zasadniczymi szkołami zawodowymi.
Zespół Szkół Licealnych i Agrotechnicznych w Tucholi powstał 1 września 2007 roku po rozdziale już byłego Zespołu Szkół Leśnych i Agrotechnicznych w Tucholi (Zespół Szkół Rolniczych w Tucholi, Zespół Szkół Rolniczych w Kamienicy i Zespół Szkół Leśnych w Tucholi połączono w jedną szkołę 1 września 2000 roku, wcześniej - 1 września 1999 roku Zespół Szkół Rolniczych w Tucholi przeszedł spod skrzydeł resortu rolnictwa pod opiekę nowego organu prowadzącego - Starostwa Powiatowego w Tucholi).
Obecnie w szkole pracuje 56 nauczycieli, uczących w różnych, tradycyjnych i nowoczesnych, kierunkach: technikum agrobiznesu, ekonomicznym, architektury krajobrazu, rolniczym, liceum profilowanym socjalnym, zasadniczej szkole zawodowej w zawodzie mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych oraz zasadniczej szkole zawodowej wielozawodowej w 3- letnim cyklu kształcenia.
Zespół szkół dysponuje bardzo dobrze wyposażoną bazą do kształcenia ogólnego i zawodowego. Pracownie są wyremontowane i wyposażone w nowoczesny sprzęt.
Przedstawiony rys historyczny powstał za sprawą obchodów złotego jubileuszu ZSLiA w Tucholi, będącego ukoronowaniem pracy tych, podkreślmy jeszcze raz, którzy ją tworzyli: dyrektorów
•    pana Piotra Kłosowskiego w latach 1959-69,
•    pani Aleksandry Siepietowskiej w latach 1969-70,
•    pana Ryszarda Kufla w latach 1970-78,
•    pana Romana Gryndy w latach 1978-91,
•    pana Stanisława Łangowskiego w latach 1991-95,
•    pani Reginy Wrębel w latach 1995-2014,
•    i pana Ireneusza Wesołowskiego od 2014 roku do chwili obecnej,
nauczycieli, uczniów, przy wsparciu rodziców, instytucji i wielu przyjaciół szkoły.